Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken en vouwen van het strijkgoed van de klant. Onder strijkgoed wordt verstaan: al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door strijkservice ZonetjeZ. De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en strijkservice ZonetjeZ dit aanneemt.

Verplichtingen strijkservice ZonetjeZ

Bij het aangaan van de overeenkomst zal strijkservice ZonetjeZ:
1. Met de klant bespreken waar het strijkgoed precies uit bestaat (aantal en soort).
2. Met de klant duidelijke afspraken maken m.b.t de prijs.
3. Met de klant duidelijke afspraken maken m.b.t. het halen en brengen van het strijkgoed (datum, tijd, service).
4. De klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. Strijkservice ZonetjeZ zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem/haar overhandigen of binnen drie dagen toesturen.
5. Vooraf aan de afgifte van het strijkgoed aan de klant wordt de gespecificeerde factuur digitaal toegezonden.
6. De in bruikleen gegeven strijkbox blijft in eigendom van strijkservice ZonetjeZ.

Strijkservice ZonetjeZ zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeen gekomen diensten nauwkeurig uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed, conform de strijkinstructies van het strijkgoed, als mede het opvouwen of ophangen van het gestreken goed. Daarbij opgemerkt dat te hardnekkige kreukels in de textiel er niet volledig uit te strijken zijn.

Knopen die door of tijdens het strijken van het strijkgoed losraken, worden niet door strijkservice ZonetjeZ opnieuw aan het strijkgoed bevestigd.

Verplichtingen klant

Bij het aangaan van de overeenkomst verplicht de klant zich tot:
- Het afgeven van het strijkgoed op een vooraf gemaakte afspraak met strijkservice ZonetjeZ.
- Het strijkgoed dient schoon en netjes in de strijkbox van ZonetjesZ of op hangers aangeboden te worden. Dit ter beoordeling van strijkservice ZonetjeZ. Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn van strijkadviezen.
- Het aanwezig zijn op de afgesproken datum, tijdstip en locatie, om het strijkgoed te halen en brengen. Indien de klant niet op afgesproken datum, tijd en locatie aanwezig is, zal strijkservice ZonetjeZ gerechtigd zijn extra (vervoers) kosten in rekening te brengen.
- Het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken.
- Strijkservice ZonetjeZ gaat er vanuit dat uw strijkgoed in goede staat wordt aangeleverd. Bij vlekken, gaten of andere ondeugdelijkheden, gaat de strijkservice er vanuit dat het gestreken moet worden.
- Het strijkgoed dient voorzien te zijn van strijkadviezen, dan wel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Is naar het oordeel van strijkservice ZonetjeZ onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken. Als in overleg wordt besloten hoe het kledingstuk te strijken dan is het risico voor de klant.

Afgifte strijkgoed

- Strijkservice ZonetjeZ geeft uitsluitend het strijkgoed af aan het huisadres van de klant.
- Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt tegen betaling die via een online betaalverzoek die op dezelfde dag de klant wordt toegezonden en uiterlijk binnen 14 dagen dient te worden voldaan door de klant.
- Wanneer er sprake is van wanbetaling door de klant, komen alle kosten voor de invordering van de haar toekomende bedragen alsmede de wettelijke verschuldigde rente voor rekening van de klant.
- Mocht onverhoeds het verkeerde strijkgoed zijn meegegeven dan is de klant verplicht dit zo spoedig mogelijk aan strijkservice ZonetjeZ te melden. De klant zal het strijkgoed ter beschikking van strijkservice ZonetjeZ houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Strijkservice ZonetjeZ zal met de klant bespreken of het strijkgoed meteen bij de klant opgehaald zal worden of dat dit tijdens de volgende afspraak gebeurt.

Aansprakelijkheid

- Strijkservice ZonetjeZ is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld door strijkservice ZonetjeZ. Mocht strijkservice ZonetjeZ aansprakelijk gesteld worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het strijkgoed en dit kan nooit meer bedragen dan 50 euro per aangeleverde opdracht strijkgoed, per klant.
- Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruik duur van die zaak. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door strijkservice ZonetjeZ niet redelijkerwijs als zodanig behoeven te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoop bedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.

Klachten

- Strijkservice ZonetjeZ is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van voorwerpen cq geld wat is achtergebleven in het strijkgoed.
- Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct bij het ophalen cq na het terugbrengen van het strijkgoed aan strijkservice ZonetjeZ te melden.
- Bij een klacht dient de klant op verzoek van strijkservice ZonetjeZ alle gegevens over het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen. Indien mogelijk zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht. Indien dit niet mogelijk is, is strijkservice ZonetjeZ vrij om zelf de hoogte van de waarde van het strijkgoed in te schatten.

Overmacht

- Strijkservice ZonetjeZ zal het strijkgoed binnen de afgesproken termijn strijken, tenzij er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan; naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle externe oorzaken, voorzien of niet- voorzien waarop strijkservice ZonetjeZ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van strijkservice ZonetjeZ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door strijkservice ZonetjeZ niet mogelijk is, langer duurt dan een week dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien strijkservice ZonetjeZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts een gedeelte aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zij de reeds verrichte diensten afzonderlijk in rekening brengen.

Nederlands recht

- Op elke overeenkomst tussen de klant en strijkservice ZonetjeZ is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.


Privacyverklaring

Wij zullen uw persoonlijke gegevens zorgvuldig bewaren en de gegevens alleen gebruiken om het contact met u te onderhouden voor de afstemming over onze strijkservice.
Strijkservice ZonetjeZ gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wie, wat en waar

Strijkservice ZonetjeZ is gevestigd in de wijk Stadspolders in Dordrecht.


Bereikbaarheid

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 11:30
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
gesloten
gesloten

Contact

06-83596621
info@zonetjez.nl

Stadspolderring 210
3315CK Dordrecht

KvK 81299303

© januari 2023 - alle rechten voorbehouden